https://bvtunhanbinhduong.com/thai-san/ /vn/cam-on


Gói Khám Loại Sinh Thông tin chi tiết
Gói Nữ Hoàng Sinh thường Dịch Vụ 26,000,000
BHYT 24,600,000
Sinh mổ Dịch Vụ 34,000,000
BHYT 31,000,000
Gói Tổng thống 1 Sinh thường Dịch Vụ 23,000,000
BHYT 21,600,000
Sinh mổ Dịch Vụ 31,000,000
BHYT 28,000,000
Gói Tổng thống 2 Sinh thường Dịch Vụ 21,000,000
BHYT 19,600,000
Sinh mổ Dịch Vụ 29,000,000
BHYT 26,000,000
Gói sinh Kim cương Sinh thường Dịch Vụ 14,100,000
BHYT 12,700,000
Sinh mổ lần 1 Dịch Vụ 21,100,000
BHYT 18,100,000
Sinh mổ lần 2 Dịch Vụ 22,100,000
BHYT 18,600,000
Sinh mổ lần 3 Dịch Vụ 24,100,000
BHYT 20,600,000
Gói sinh Vàng Sinh thường Dịch Vụ 10,800,000
BHYT 9,400,000
Sinh mổ lần 1 Dịch Vụ 16,900,000
BHYT 13,900,000
Sinh mổ lần 2 Dịch Vụ 17,900,000
BHYT 14,400,000
Sinh mổ lần 3 Dịch Vụ 19,900,000
BHYT 16,400,000
Gói sinh Bạc Sinh thường Dịch Vụ 8,950,000
BHYT 7,500,000
Sinh mổ lần 1 Dịch Vụ 14,650,000
BHYT 11,700,000
Sinh mổ lần 2 Dịch Vụ 15,650,000
BHYT 12,200,000
Sinh mổ lần 3 Dịch Vụ 17,650,000
BHYT 14,200,000